Dijkverzwaring

Dijkverzwaring is een vorm op ophoging. Onder ophoging worden alle ophogingen gerekend die uitgevoerd worden boven het maaiveldniveau. Denk hierbij aan ophogingen door tijdelijke uitgravingen, dijken, heuvels, droge storten etc. Zonder het toepassen van dijken (waterkering) zou het land dat onder het NAP ligt, geheel onder water komen te staan. Dijken beschermen tegen water, daarom is het van fundamenteel belang om deze op de juiste hoogte te houden en goed te onderhouden. Door de stijgende waterspiegel worden de bulldozers van Bulldozerverhuur Bijker steeds vaker toegepast voor verhoging en onderhoud van bestaande dijken en realiseren van nieuwe dijken.

Onderhoud van bestaande dijken

Wanneer instabiliteit van dijken wordt geconstateerd, wordt Bulldozerverhuur Bijker ingeschakeld. Instabiele dijken dienen weer sterk gemaakt te worden. Dit kan door ophoging van de dijk. Een dijk bestaat uit zand, veelal voorzien van een kleilaag van ongeveer 60 centimeter. De kleilaag dient als vruchtbare grond voor begroeien. Begroeiing heeft positieve invloed op de stabiliteit van de dijk. Bij een ophoging wordt de kleilaag verwijdert. Op de huidige zandlaag wordt extra zand aangebracht naar de gewenste hoogte. Nadat de hoogte is bereikt, wordt de kleilaag teruggeplaatst zodat deze weer kan begroeien.
Naast ophoging van dijken kan het ook ‘piping’ ontstaan (vooral tijdens hoogwatersituaties). Dit betekend dat er water onder de dijk doorstroomt. Door het grote verschil in waterstand vóór en achter de dijk, ontstaan drukverschillen. Door die drukverschillen kan water ónder de dijk doorstromen en achter de dijk weer tevoorschijn komen. Achter de dijk ontstaat dan een wel, een plaats waar kwelwater uit de grond omhoog komt. Het zand dat meegevoerd wordt met het water, verzwakt de dijk. 

Pipingproblemen oplossen

In sommige gevallen is het dan nodig om de dijk te verzwaren met zand en puin of met behulp van zandzakken. Bulldozerverhuur Bijker heeft de juiste machines in huis om dijken snel en effectief te verzwaren. Andere maatregelen om piping tegen te gaan, zijn pipingbermen en pipingschermen. Een pipingberm is een brede berm aan de teen van de wijk aan de bewoonde zijde om de drukverschillen op te vangen. Pipingschermen zijn schermen in de grond aan de teen van de berg, waarbij het doel hetzelfde is als bij pipingbermen.